زمان احمدی از کشورهای مهاجر پذیر خواستار کمک گردید

زمان احمدی به علت نوشتن مقاله ای در باره علت تخریب بودای بامیان که هشت سال را در زندان سپری کرده بود با آمدن دوباره طالبان از کشورهای مهاجر پذیر خواستار کمک گردید

گرچه مقاله احمدی هرگز چاب نگردید ولی در دادگاه ابتدای حوزه سوم امنیتی حکومت قبلی وی را به جرم”ارتداد و اهانت به مقدسات دین اسلام”به وی حکم ۲۰ سال زندان صادر کرد  اما دادگاه عالی او را در سال ۹۸ تحت فشار رسانه ها و جامعه مدنی تبرئه کرد.

او از نهاد ها و سازمان های حقوق بشر خواستار به کشور دیگر شده است.