زنان معترض در کابل خواستار آزادی عالیه عزیزی نظامی پیشین گردیدند

شماری از زنان معترض امروز در کابل خواستار آزادی عالیه عزیزی نظامی پیشین گردیدند

عالیه عزیزی نظامی حکومت پیشین پس از تسلط طالبان بازداشت گردید و اکنون خانواده ای او می گویند پس از پنج ماه هنوز از سرنوشت وی خبری نداریم.

خانواده ای نظامی پیشین می گویند طالبان یا زنده و یا مرده وی را به ما تحویل دهد.