زنان معترض کابل جهت همصدا شدن باهم یکجا شدند

چهار تیم زنان معترض افغانستان در حرکتی نمادین باهم اتحاد کردند تا علاوه بر گسترش فعالیت های اعتراضی شان وحدت شان را نیز به نمایش بگذارند.
تیم های اتحاد و همبستگی زنان افغانستان،حرکت خود جوش زنان مبارز،جنبش خود جوش زنان معترض و تیم جدید زنان عدالت جو چهارتیم زنان اعتراضات خیابانی هستند که باهم یکجا گردیدند.
این چهار تیم زنان هستند که پس از سقوط کابل در جاده های کابل در اعتراض به محدویت های آزادی زنان دست به تظاهرات زدند و خواهان توجه جدی جهانیان به حقوق زنان افغانستان شدند.
این زنان گفته است تصمیم دارند تا صدای اعتراضات شان را در تمام افغانستان و قریه های دور دست برسانند و زنان حق تحصیل و کار را که دارند تا زمان بر آورده نشدن این خواسته های شان به اعتراضات شان ادامه دهند.