زنان معترض کابل خواهان سهم مساوی در ادارات دولتی گردید

شماری از زنان کابل امروز ۹ قوس در یک گردهمای اعتراضی خواهان حقوق مساوی با مردان در ادارات دولتی گردید این زنان با صدور قطعنامه ای خواستند  به زنان کشور حق داده شود تا در عرصه های اجتماعی،اقتصای و سیاسی به صورت آزادانه شرکت کنند در قطعنامه ای امروز این زنان آمده است هرچه زود تر باید دروازه های مکتب ها بروی تمام دختران کشور باز گردد

این زنان گفته است پس  از روی کار آمدن طالبان بسیاری از حقوق این زنان نقض گردیده است در قطعنامه گفته شده  نصاب درسی کشور باید عاری از تبعیض های قومی،مذهبی و جنسیتی باشد و افراطیت و بنیاد گرایی باید شامل نصاب تعلیمی نگردد.

در قسمت این قطعنامه ارتقای دانش آموزان به یک صنف بالاتر از سوی طالبان را”ارتقای کاذب “خوانده شده و تاکید صورت گرفته است باید نصاب تعلیمی روی کار آید تا دانش آموزان دختر با هیچ گونه تبعیض مواجه نشوند.

پس از به قدرت رسیدن طالبان دروازه های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شداما طالبان تاکید کرده است  سال آینده تمام مکاتب و دانشگاه ها با مکانیزم اسلامی بر روی همه دختران کشور باز خواهد گردید.