زنی در شرق آلمان یک زن دیگر را در مشاجره بر سر تنبیه سگ دندان گرفت

زنی در شرق آلمان یک زن دیگر را در مشاجره بر سر تنبیه سگ گاز گرفت. به گفته پولیس در این موقع سگ‌های این دو زن “به آرامی” صاحبان خود را نگاه می‌کردند.
مشاجره زمانی آغاز شد که یک زن ۲۷ ساله زنی ۵۱ را مورد انتقاد قرار داد که چرا سگ خود را تنبیه بدنی می‌کند. این انتقاد به برخورد فزیکی انجامید. در نتیجه این برخورد زن بزرگتر به زمین افتاد و از ساق پای زن ۲۷ ساله گاز گرفت. بنا به گزارش پولیس سگ‌هایشان فقط این مشاجره را تماشا داشتند و دخالت نکردند. قرار است هر دو زن به دلیل وارد کردن جراحت فزیکی به همدیگر به محکمه راجع شوند.