زن مرده که از داخل تابوت فریاد زد

در مراسم خاکسپاری زن که مردم آمده بودند او را دفن کنند ، فریاد زن از داخل تابوت مانع خاکسپاری او شد

رزا ، زن ۳۶ ساله اهل پرو که در اثر حادثه ترافیکی از دنیا رفته بود .

خانواده این زن ۳۶ ساله بعد از وفات او ، تصمیم میگرند که او را در شهر لامبایک پرو دفن کنند .

در جریان خاکسپاری رزا ، صدای های از داخل تابوت شنیده می شود که خانواده او ، متوجه می شوند که هنوز رزا زنده است ‌.

زمان که رزا به شفاخانه منتقل می شود ، داکتران علائم پایین حیات در او تائید کردند

زرا بعد از انتقال به شفاخانه دوباره درگذشت .