سازمان جهانی غذا: کمک به مردم بی بضاعت در افغانستان ادامه می یابد

برنامه جهانی غذا امروز چهارشنبه،۱۴ ثور در صفحه توییتر اش نوشته است که این موسسه به تلاش های خود جهت‌کمک به مردم افغانستان ادامه می دهد .
این سازمان گفته است اکنون ۲۳ میلیون نفر در داخل کشور با کمبود مواد غذایی روبرو است و انتظار می رود گراف‌فقر در أواسط سال روان سیر صعودی داشته باشد.