سازمان خبرنگاران بدون مرز: ۱۵ هزار تن از افغانستان به عنوان خبرنگار درخواست تخلیه داده است

سازمان خبرنگاران بدون مرز المان می گوید بیش از‌۱۵‌هزار‌تن به عنوان خبرنگار درخواست تخلیه دادند.

استیفن هابر، هماهنگ‌کننده بخش افغانستان در سازمان خبرنگاران بدون مرز آلمان(RSF) می‌گوید که پس از رونمایی برنامه‌جدید تخلیه‌ی دولت آلمان، حدود ۱۵ هزار نفر به عنوان خبرنگار درخواست تخلیه داده‌اند.

گفتنی است کارت‌ها و اسناد خبرنگاری در‌بازار های سیاه برای روند تخلیه به فروش می رسید.