سازمان داکتران بدون مرز درباره تشدید سرخکان در کشور هشدار داد

سازمان داکتران بدون مرز درباره گسترش بی سابقه سرخکان  هشدار داد

این داکتران گفته است اگر واکسین این بیماری در کشور  آغاز نشود طی ۶ ماه آینده شاهد موج گسترده این بیماری خواهیم بود.

گفتنی است که‌ ازچندی‌ به اینطرف سرخکان در بعضیذاژ ولایت های کشور گزارش شده است که افزایش چشم گیری نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد .