سازمان صحی جهان: روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ کودک در افغانستان به دلیل بیماری قابل پیشگیری جان شان را از دست می دهند

سازمان صحی جهان با نشر گزارشی از وضعیت صحی در افغانستان می گوید روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ کودک به دلیل بیماری های قابل پیش گیری جان شان‌را از دست می دهند.

این نهاد روز یکشنبه،۲۰ جوزا گفته است محدودیت های وضع شده بر زنان هزاران تن از از خدمات صحی محروم کرده است

طبق این گزارش، ۱۷.۹ میلیون تن به کمک‌های صحی نیاز دارند و دست‌کم ۹.۵ میلیون تن در افغانستان به امکانات صحی دسترسی محدود یا هم هیچ دسترسی ندارند.

سازمان صحی جهان هشدار داده است که نیازمندان به کمک‌های صحی در افغانستان در سال ۲۰۲۴ به ۲۳.۷ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

در گزارش این سازمان آمده است که  ۸۰ درصد نفوس أفغانستان با درآمد کمتر از یک دالر در روز زندگی شان را سپری می کنند.

عدم به رسمیت شناسی حکومت از سوی جهان،تحریم ها سبب شده است تا رشذ اقتصاد کشور متوقف شود.