سازمان صلیب سرخ‌ برای صدها دهقان در ننگرهار پول نقد توزیع کرد

سازمان جهانی صلیب سرخ می گوید برای صدها دهقان در ولایت ننگرهار پول نقد کمک کرده است.
این سازمان گفته است برای ۳۹۰ دهقان ننگرهاری‌مبلغ ۷۵۰۰ افغانی پول‌نقده توزیع کرده است.
هدف از این کمک ها را گسترش کشت و کار و حمایت دهقان ها در ولایت ننگرهار گفته‌است.