سازمان عفو بین الملل: دستاوردهای بیست ساله زنان افغانستان در معرض خطر قرار دارد

سازمان عفو بین الملل می گوید دستاورد های زنان که در سالهای گذشته به دست آمده بود با تغییرات سیاسی در افغانستان در معرض خطر جدی قرار دارد.

این سازمان امروز سه شنبه ۲ حوت در توییتی نگاشته است زنان افغانستان در بیست سال گذشته تحصیل کردند،در سیاست سهم گرفتند و اقتصاد کشور شان را رشد داده است اما با روی کار آمدن طالبان این دستاورد ها در خطر فروپاشی قرار دارد.

پس از به قدرت رسیدن طالبان اکثریت دختران از مکاتب بازماندند و دانشگاهای دولتی بسته شدند و زنان کارمند هنوز در حالت بی سرنوشتی به سر می برد.

اما طالبان وعده دادند در سال تحصیلی جدید تمام مکاتب و دانشگاهای کشور بر روی دختران باز خواهد شد و طالبان تلاش خواهند کرد تا زمینه تحصیل بهتررا برای تمام دختران فراهم کنند.