سازمان ملل از عدم واگذاری کرسی افغانستان به طالبان در این مجمع استقبال کرد

مجمع عمومی سازمان ملل از به تعویق افتادن کرسی سازمان به طالبان استفبال کرد

این مجمع دیروز دوشنبه ۱۵ قوس فیصله کمیته اعتبار بخشی سازمان ملل در مورد کرسی افغانستان و میانمار را تایید کردند

بر اساس فیصله کمیته مذکور غلام محمد اسحاق زی نماینده پیشین دولت افغانستان به کار اش در این مجمع به نمایندگی از افغانستان ادامه می دهد

بر اساس فصیله کمیته سازمان ملل دولت میانمار و طالبان نمی توانند کرسی های دولت میانمار و افغانستان را تصاحب کنند

در این جلسه با واگذاری کرسی میانمار در ملل متحد به حاکمان نظامی آن کشور هم مخالفت شد.

تصمیم درباره واگذاری کرسی میانمار به حاکمان نظامی این کشور که با کودتا روی کار آمده‌اند نیز به تعویق افتاده است.

این در حالیست که طالبان برای احراز کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل سهیل شاهین را معرفی کرده بودند