سازمان ملل خواهان کمک ۳۴۰میلیون دالر برای مردم افغانستان شد

پس از‌ سفر آنات فیلیپو گراندی کمیسار‌عالی سازمان ملل متحد در أمور پناهندگان به افغانستان وی طی بیانیه ای از‌جهان و خیرین خواهان کمک۳۴۰میلیون و ۳۰۰ هزار دالر برای أفغانستان شد.

گراندی در این بیانیه گفته است حدود ۳.۴ میلیون نفر در افغانستان به دلیل درگیری‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند و امسال ۲۴ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

گراندی تاکید کرده است با وخیم شدن شرایط افغانستان مردم با چالش های جدی مواجه شده است و نیازمند کمک های بیشتر است.

گراندی در‌سفر اخیر خود به افغانستان با‌مقامات امارت اسلامی و عبدالله دیدار کرده بود.