سازمان ملل شش میلیون دالر برای حفاظت از تاسیسات اش به طالبان پیشنهاد داده است

سازمان ملل متحد برای حفاظت از تاسیسات اش در افغانستان برای طالبان شش میلیون دالر پیشنهاد کرده است.

خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است سازمان ملل به وزارت داخله طالبان پیشنهاد ۶میلیون دالری جهت حفاظت از تاسیسات اش‌ را داده است.

به نقل از رویترز این مقدار پول جهت دستمزد  ماهانه برای نیروهای طالبان پیشنهاد گردیده است که در حفاظت از تاسیسات سازمان ملل مصروف هستند.

 

به نظر خبرگزاری رویترز این پیشنهاد از سوی سازمان ملل نشان دهنده دوام نا امنی در‌أفغانستان است.

تاکنون مقامات مسوول امارت اسلامی در این مورد ابراز نظر نکرده است