سازمان ملل متحد به دنبال طرح است تا پول های کمک شده به کشور بدون محدودیت صورت بگیرد

بنا به گزارش رویترز سازمان ملل متحد قصد دارد در ماه جاری میلادی میلیون ها دالر پول کمک شده به افغانستان را در طرح برای مهار بحران انسانی در کشور و نیز دور زدن مقام های حکومت سرپرست که در فهرست سیاه قرار دارند،راه اندازی کند.

رویترزگفته است این گزارش دهی بر اساس یاد داشت داخلی سازمان ملل متحد تهیه شده است .

پس از سقوط حکومت پیشین،میلیون ها دالر کمک های خارجی به کشور به دلیل حضور بعضی از مقامات طالبان در لیست سیاه توسط نهاد های کمک کننده متوقف شده بود.

بنا برین سازمان ملل روی طرح کار کرده که بتواند بدون در نظر گرفتن لیست سیاه زمان ملل متحد این کمک ها به مردم افغانستان برسد.