سازمان ملل متحد نام اشرف غنی را به عنوان رییس دولت افغانستان حذف کرد

سازمان ملل متحد در تازه ترین مورد نام  اشرف غنی،ریس جمهور فراری کشور را به عنوان ریس دولت افغانستان ازحذف کرده است.

این سازمان با نشر نام های ریس ها دولت در جهان نام اشرف غنی ریس جمهور فراری و خانم وی به عنوان بانوی اول و حنیف اتمر به عنوان وزیر خارجه را از لیست پاک کردهاست.

در ۱۵ اگست پس از آنکه طالبان وارد کابل شدند اشرف غنی و تمام رهبران سیاسی از کشور فرار کردند و اکنون در جاهای مختلف دنیا به صورت متواری زندگی می کنند.