سازمان ملل متحد: کشت‌ تریاک در افغانستان همچنان رو به‌افزایش است

دفتر‌مبارزه و جرم‌ سازمان ملل‌ متحد گفته است کشت و قاچاق مواد مخدر همچنان بزرگترین فعالیت اقتصادی غیر قانونی در أفغانستان است.

این سازمان گفته است در پایان فصل کشت خشخاش در سال ۲۰۲۱ بیشتر از ۱۷۷ هزار هکتار زمین تریاک کشت شده بود.

این دفتر سازمان ملل متحد گفته است همواره در دو دهه گذشته تولید و کشت مواد مخدر سیر صعودی را پیموده است.

طبق گزارش این دفتر، بیش‌ترین کشت خشخاش در سال ۲۰۲۱ در جنوب‌غرب کشور (۷۹٪) و پس از آن در غرب (۱۰٪) و شمال کشور (۶٪) صورت گرفته است.

مناطق شرقی و شمال‌شرقی هر کدام ۲ درصد از کل کشت خشخاش را به خود اختصاص داده است. مناطق جنوبی و مرکزی روی هم ۰.۸ درصد از کل کشت خشخاش را تشکیل می‌داده است.

همچنان این دفتر‌گفته است ولایت های که عاری از کشت کوکنار‌بود از ۱۲ ولایت به ۱۱ولایت کاهش پیدا کرده است و ولایت های متاثر از کشت کوکنار به ۲۳ ولایت می رسد.