سال ۲۰۲۳ گرم ترین سال در صدهزار سال گذشته بوده است

 دانشمندان اروپا اعلام کرده است سال ۲۰۲۳ گرم ترین سال در ۱۰۰ هزار سال اخیر بوده است.

سرویس تغییرات آب و هوایی کوپرنیک که وابسته به اتحادیه اروپا است، اعلام کرد که میانگین دمای جهانی در ماه اکتبر، رکورد قبلی در اکتبر سال ۲۰۱۹ را با اختلاف زیادی شکست.

در گزارش آمده است گرمای سال ۲۰۲۳ گرم ترین سال در ۱۲۵۰۰۰ سال گذشته بوده است.