سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان برای نخستین بار در برابر رسانه ها ظاهر شد

سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلۀ طالبان، برای نخستین بار در برابر رسانه‌ها ظاهر شد.

آقای حقانی قرار است امروز در مراسم فراغت دانش‌جویان از آکادمی پولیس کابل سخن‌رانی کند.

سراج الدین حقانی چهره جنجالی برای طالبان است او چندی پیش گفته بود تنها ۱۵۰۰ انتحاری  زیر دست او برای خودکشی آماده است

امریکا برای کشتن حقانی ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرده بود