سرپرست وزارت معادن طالبان:موانع برای آغاز کار پروژه تاپی رفع گردیده است

سرپرست وزارت معادن و پطرولیم می گوید موانع آغاز کار پروژه تاپی رفع گردیده است
این وزارت با نشر خبرنامه ای گفته است ،محمد عیسا سرپرست وزارت معادن در دیدار باهیئت ترکمنستان گفته است موانع برای آغاز کار این پروژه نیست
او به طرف ترکمنستان اطمینان داده است موانع و مشکلات فراری این پروژه رفع شده است و با استملاک زمین کار عملی آن آغاز می شود
در خبرنامه ای این وزارت آمده است طالبان بر گسترش روابط و همکاری با ترکمنستان متعهد است و تاکید بر ادامه این همکاری کرده است
سفیر ترکمنستان در کابل  نیز اطمینان داده است که کشور اش در راستای تطبیق پروژهای تاپی،و خط آهن با افغانستان همکاری می کند. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به کشورهای پاکستان و هند و پروژه تاپ، برق ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان منتقل خواهد کرد.