سفارت امریکا پاسپورت مترجمان افغان را نابود کرده است

مجله «نشنال ریویو» نوشته سفارت آمریکا هنگام سقوط کابل به‌دست طالبان، برای حفاظت از هویت کارمندان محلی آمریکا، پاسپورت‌ها و اسناد آن‌ها را نابوده کرده و این کارمندان در افغانستان مانده و از ترس طالبان مخفیانه زندگی می‌کنند.

این در حالیست که پس از سقوط نظام پیشین افغان های آسیب پذیر تعداد زیاد شان هنوز در افغانستان گیر مانده است و امریکا برای بیرون بردن آنان کاری را انجام نداده است.