سفیرپاکستان در کابل: اکنون زمانی است که دو کشور صفحه جدید در روابط شان ایجاد کنند

منصور احمد خان، سفیر پاکستان در افغانستان روز گذشته در یک گردهمایی در شهر جلال آباد گفت:

اکنون یک صفحه تازه در روابط روابط اسلام آباد و کابل باز شده است و پاکستان می‌کوشد داد و ستد خوب بازرگانی با افغانستان داشته باشد.

جنگ چند دهه پسین نه تنها افغانستان، بلکه پاکستان را نیز زیانمند ساخته است اما حالا صفحه تازه در روابط میان دوکشور بازشده است.

سفیر پاکستان گفت ما چالش های رفت و آمد در بخش تجارتی را درک می کنیم و تلاش داریم تا این چالش ها را حل کنیم او گفت زمانی آن رسیده است که دو کشور تمام کدورت و رقابت ها را کنار گذاشته و باهم گام های عملی را برداریم.

پاکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در قدرت رابطه ای خوبی با افغانستان داشته است ولی در بخش های نوار مرزی هنوز این چالش ها با مشکلات خود باقی است.