سهیل شاهین: دوام اعمال تحریم ها علیه افغانستان مجازات مردم عادی است

سهیل شاهین نامزد امارت اسلامی برای کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد می گوید اعمال تحریم های علیه افغانستان حمایت از حقوق بشر نیست.

سهیل شاهین امروز چهارشنبه اول جدی در صفحه تویتر اش نوشته است ادامه تحریم های کشور های غربی بر افغانستان مجازات مردم عادی است.

او در تویتر اش نوشته است: ” ادامه تحریم ‌ها علیه افغانستان حمایت از حقوق بشر نیست بلکه مجازات مردم عادی است  و توجه همه از جمله مدافعان حقوق بشر را به این موضوع جلب می کنم”.

امریکا پس از خروج افغانستان  و سقوط حکومت پیشین پول های افغانستان را منجمدکرد و گفته است روند آزاد سازی این پول ها پیچیده است.