سه دانش آموز مکتب افغان_ترک در هرات ربوده شدند

سه دانش آموز مکتب افغان ترک در هرات توسط آدم ربایان ربوده شدند

منابع محلی با تایی این خبر گفته است این سه دانشجو امروز سه شنبه ۳۰ قوس از حوزه پنجم این شهر ربوده شده اند.

به گفته ای این منابع دانشجویان ربوده شده پسر هستند و دانشجویان دوره ابتداییه بودند.