سیگار:با خانه نشین شدن زنان افغان این کشور ۲۱ درصد نیروی فعال خود را از دست داده است

سیگار یا اداره بازرس امریکا می گوید با خانه نشین شدن زنان از ادارات دولتی اافغانستان ۲۱ درصد نیروی فعال خود را از دست داد
این اداره گفته است بر اساس آمار های بانک جهانی در سال ۲۰۲۰،زنان ۲۱.۶ درصد نیروی کار‌افغانستان را تشکیل می‌ دادند و بر اساس حکم کابینه سرپرست طالبان این نیروی کار فعال از ادارات دولتی بیرون گردیده است به گفته سیگار ممنوعیت استخدام زنان توسط طالبان،چه در قانون و چی بالفعل،ضربه بیشتر به بحرا اقتصاد کنونی افغانستان وارد کرده است و فقر را در این کشور گسترش داده است.
زنان در حالی از سه ماه به این طرف از رفتن به وظیفه منع شده‌اند که پس از سقوط کابل به دست نیروهای امارت اسلامی، اعتراضات گسترده از سوی زنان در شهرهای مختلف کشور از جمله کابل راه‌اندازی شده است. زنان معترض خواهان تامین حقوق انسانی از جمله آموزش و کار بوده‌اند.
پس از احیای دوباره طالبان تمام کدر های مجرب یا به ترک کشور مجبور شدند ‌یا هم خانه نشین هستند و ادارات دولتی را طالبان به صورت غنیمت جنگی بین افراد وابسته به نیروهای خود تقسیم کردند که اقتصاد و امنیت کشور بحران زنده افغانستان را از گردش باز داشته است.