سیگار: بحران بشری در افغانستان وخیم تر می شود

بازرسی ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان “سیگار” می گوید هم اکنون ۷۰ درصد خانواده ها در افغانستان برای تامین نیازهای خانوادگی خود به مشکل روبرو هستند.

در گزارش که این اداره به نشر رسانیده آمده است خشکسالی شدید در افغانستان،جنگ اوکراین وضعیت بشری را در این کشور وخیم کرده است و اکنون ۲۳ میلیون نفوس افغانستان به کمک های فوری نیازمند هستند.

امسال به دلیل نبود آب و سیلاب های که در کشور سرازیر شده است این احتمال وجود دارد که گراف نیازمندان به سرعت زیادی بالا برود.