سیگار: فرمان منع کشت کوکنار جنبه عملی ندارد

سیگار یا اداره امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه اش گفته است که دستور منع کشت و کوکنار در افغانستان جنبه عملی پیدا نکرده است  و هنوز سبب رونق بازار فروش تریاک در جنوب افغانستان گردیده است.

پس از آنکه ملا هبت الله آخند زاده ،فرمان منع کشت کوکنار در افغانستان را صادر کرد هنوز پالیسی مشخصی در مورد عدم کشت آن وجود ندارد .

در گزارش سه ماهه سیگار که تازه به کنگره آمریکا فرستاده شده آمده است، دهقانان در افغانستان، زمستان سرد و خشک سالی شدید را پشت سر می گذارنند؛ چنین حالت منع کشت کوکنار را خیلی عملی نمی نماید.

هنوز هم افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است و پس از منع کشت کوکنار توسط طالبان نرخ کوکنار در جهان افزایش چشم گیری پیدا کرد ولی آنطور که به نظر می رسد هنوز راه درازی برای متوقف کردن آن در پیش است.