شاهد مشهور به”کره بو” دزد مشهور موتر و موبایل در ناحیه هشتم شهر کابل بازداشت شد

آژانس خبری باختر گزارش داده است نیروهای امارت اسلامی کره بو با دو همکار اش را بازداشت کرده است.

به نقل از این خبرگزاری،شاهد مشهوربه«کره بو» را همراه با دو همکار اش در مربوطات ناحیه هشتم شهر کابل بازداشت گردیده است.

کره بو در پیوند به سرقت های موتر و موبایل از چندی به این طرف تحت تعقیب بود.