شاهراه کابل -جلال آباد پس از هشت ساعت به روی ترافیک‌ باز گردید

شاهراه کابل‌-جلال آباد که در اثر ریزش کوه در منطقه تانک لوگر در روز گذشته مسدود گردیده بود بعد ۸ ساعت به روی ترافیک‌ باز شد.
به گفته مسئولین؛ کارکنان، ماشین‌ها و تیم حالت اضطرار نقاط آسیپ پذیر وزارت فوایدعامه در بازگشایی آن اقدام نموده و منطقه متذکره از وجود سنگ ها، خاک و مواد رسوبی، بعد از ۸ ساعت پاک‌کاری و این شاهراه را بروی ترافیک باز نمودند.