شربت گل دختر “سبز چشم” افغان به ایتالیا پناهنده شد

رسانه های ایتالیایی از پناهنده شدن شربت گل دختر مشهور”چشم سبز افغان” به این کشور خبر می دهد مقامات ایتالیایی تاکید کرده است که شربت گل هم اکنون در شهر رم به سر می برد و دولت ایتالیا تلاش خواهد کرد تا زمینه زندگی بهتر را برای این خانم افغان فراهم کند.

عکس شربت گل برای نخستین بار در سال ۱۹۸۵ روی مجله”نشنال جیوگرافیک” به نشر رسید که این خانم افغان را به شهرت جهانی رسانید

وقتی شربت گل پس از سه دهه در سال ۲۰۱۶ به کشور برگشت اشرف غنی به پاس احترام به این خانم یک اپارتمان نیز به وی هدیه داد