شفاخانه ایمرجنسی: ۵۷ زخمی از انفجار امروز به این شفاخانه منتقل شده است

شفاخانه ایمرجنسی کابل می گوید پس از انفجار امروز در سرای شهزاده کابل ۵۷ زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده است

انفجار امروز در سرای شهزاده کابل اتفاق افتاد جای که بیشترین مردم در آن حضور دارد

اما وزارت داخله تعداد زخمی های این حادثه را ۱۰ تن اعلام کرده بود