شماری از دانشجویان دختردر ولایت میدان وردک خواهان بازگشایی مکتب ها شدند

شماری از دانشجویان دختر در ولایت میدان وردک خواهان بازگشایی مکتب ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم شدند.

این دانش اموزان از حکومت سرپرست می خواهند به دختران اجازه دهند به تحصیلات شان ادامه دهند.

گفتنی است پس از سقوط جمهوریت و برگشت امارات،دختران بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه پیدا نکردند تا به مکتب هایشان بازگردند.