شماری از زنان معترض کابل برای یاد آزادی از دست رفته شان شمع افروختند

شماری از زنان معترض کابل در یک برنامه اعتراضی برای آزادی های از دست رفته شان شمع افروختند.

«حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان»، شب چهارشنبه، ۲۲ جدی در یک برنامه‌ اعتراضی زیر نام «شمعی برای آزادی»، شب‌زنده‌داری کردند و در سوگ آزادی از دست‌رفته زنان افغانستان شمع افروختند.

این زنان با شمع افروزی خواستار آزادی های شان گردیدند و علاوه بر آن  سرود ها و خوانش شعر های حماسی،از تداوم اعتراضات شان تا بر آورده شدن خواست های شان سخن می زنند.

این زنان گفته است پس از روی کار آمدن حکومت جدید حقوق اینها به صورت گسترده نقض گردیده است.

پس از سقوط حکومت پیشین تمام کارمندان زن هنوز اجازه نیافتند که سر کار شان حاضر شوند،مکتب های دختران هنوز بسته است اما حکومت امارت اسلامی گفته است به زودی دانشگاه ها و مکاتب بر روی دختران باز می شود.