صلاح الدین ایوبی ریس ارکان قول اردوی ۲۰۳ پکتیا تعیین شد.

وزارت دفاع طالبان می گوید صلاح الدین ایوبی به حیث فرمانده قوی ۲۰۳ منصوری در پکتیا مقرر شده است.قاری ایوبی پس از تسلط دوباره در کابل در خانه دوستم با ۱۵۰ جنجگوی اش زندگی می کرد.