صلیب سرخ: شهروندان افغانستان توان پرداخت هزینه درمان صحی شان را ندارند

کمیته بین المللی صلیب سرخ،با ابراز نگرانی می گوید دسترسی به مراقبت های صحی در افغانستان برای مردم این کشور مشکل شده است به گفته ای این نهاد در چند ماه اخیر هزاران مرکز صحی به دلیل مشکلات مالی مسدود گردیده است.

صلیب‌ سرخ افزوده است که شهروندان افغانستان نمی‌توانند از عهدۀ پرداخت هزینۀ درمان در مرکزهای صحی خصوصی برآیند و نه هم به کشورهای همسایه سفر کنند.

در گزارش هم‌چنان آمده است که بسیاری از بیماران سفرهای طولانی را برای جست‌وجوی درمان تحمل می‌کنند. در عین حال، خانواده‌های بیماران نمی‌توانند هزینۀ درمان و دارو را بپردازند و در برخی موارد، بیماران از مرکزهای صحی بدون درمان مرخص می‌شوند

این در حالی است که سازمان ملل همواره هشدار داده است که نهاد های صحی افغانستان با مشکلات متعدد روبرو است و در خطر فروپاشی قرار دارد.