طالبان‌در‌ مرکز ولایت‌غور‌یک‌مسافر شیعه مذهب‌را‌به‌جرم روزه خوری غوری به دهن در شهر گشتاندند

طالبان در شهر فیروز کوه‌ مرکز ولایت غور یک مسافر شیعه مذهب را به اتهام روزه خوری در ملا‌عام شکنجه کردند و در شهر گشتاندند.
منابع محلی گفته است فرد مسافر مریض بوده و در یک هوتل حین غذا خوردن توسط طالبان دستگیر شده است و پس از آن غوری غذا خوری را به دهن این مسافر گذاشته و در شهر برای عبرت دیگران گشتاندند.
براساس اصول مذهب جعفری شخص مریض مجاز به روزه گرفتن نیست و‌مسافر که بیش از ۴۵ کیلومتر سفر کند می تواند نماز اش را شکسته بخواند و روزه اش‌را‌ نیز افطار کند.