طالبان:صادرات کشور در سه ماه نخست ۱۳۲ درصد افزایش داشته است

مسوولان طالبان می گوید میزان صادرات کشور در سه ماه گذشته ۱۳۲ درصد افزایش را نشان می دهد

انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان درصفحه توییتر اش نوشته است پس از به قدرت رسیدن طالبان صادرات کشور افزایش چشم گیری داشته است او گفته است در سه ماه اخیر حکومت قبلی،میزان صادرات کشور به ۱۱.۵۸ میلیارد افغانی می رسید ولی در سه ماه نخست امارت طالبان میزان صادرات کشور به۲۶.۸۳ میلیارد افغانی رسیده است

افغانستان بیشترین صادرات را که دارد میوه خشک است که کشمش عمده ترین مواد صادراتی کشور محسوب می شود