طالبان به زودی نشست مهمی درکابل برگزار می‌کنند

مقامات طالبان گفته است به زودی نشست بزرگ پیرامون مسایل اجتماعی،سیاسی و امنیتی در کابل برگزار‌ می شود.
خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که این نشست در کابل به زودی برگزار خواهد شد اما در مورد زمان آن چیزی نگفته اند.
به نقل‌از‌ خبرگزاری باختر‌دراین‌ نشست بزرگان همه اقوام حضور پیدا خواهد کرد.
پیش از این حامد کرزی و دیگر رهبران خواهان برگزاری لویه جرگه گردیده بودند اما طالبان هنوز اسم برای این نشست نگرفته است