طالبان در مرز اسلام قلعه صف باشنده های ولایت پنجشیر را برای بازرسی جدا می سازند

منابع محلی در ولایت هرات می گویند طالبان هنگام بازرسی مسافران که در مرز اسلام قلعه می آیند صف باشندگان پنجشیر و ولایت های شمالی را جدا می سازند.
مسافران که تازه از ایران می آیند پس از مشخص شدن ولایت شان،اگراز سمت شمالی بخصوص ولایت پنجشیر باشند مورد بازجویی شدید قرار می گیرند.
این در حالیست که جنگ شدید در ولایت پنجشیر باعث شده است‌ باشندگان ولایت پنجشیر بیشتر مورد بازپرسی طالبان قرار گیرد.