طالبان در‌ ولایت ها مدارس دینی بزرگ و در ولسوالی ها تا ۱۰ مدرسه خرد دینی می سازند

 

مولوی نور الله منیر،سرپرست وزارت معارف طالبان می گوید در هر ولایت یک مدرسه دینی بزرگ و در‌هر ولسوالی ۳ تا ۱۰ مدرسه خرد و کوچک می سازیم.
او‌که روز یکشنبه ۴ ثور به ولایت لوگر رفته بود گفته است که آن‌ها اراده دارند تا پس از این تمام مدارس دینی خصوصی به‌شکل رسمی ثبت و راجستر شوند تا برای آنان مواد غذایی و معاش پرداخت شود.
این‌ اظهارات سرپرست وزارت معارف طالبان در حالی بیان می شود که مکاتب به روی دختران کشور بسته است.