طالبان: معاش کارمندان دولت را گندم می دهیم

طالبان می گویند تلاش ها جریان دارد تا معاش کارمندان دولت را به جای پول نقد گندم های کمک شده داده شود

طالبان گفته است آنها تلاش دارند تا برنامه غذا در برابر کار را  گسترش دهند و از گندم های کمک شده جامعه جهانی برای کارمندان حکومت معاش داده شود.

سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است در سال پیش رو باید ۴.۴ میلیارد دالر کمک های بشر دوستانه به افغانستان صورت بگیرد.

بر اساس آمار های سازمان ملل بیشتر از نصف جمعیت کشور اکنون با کمبود غذا مواجه است،نبود کار باعث گردیده است تا این روند بیشتر گسترش یابد.