طالبان: ۲۷۱۸ معتاد به مواد مخدر از سطح شهر کابل جمع آوری شده است

طالبان می گوید در یک هفته گذشته ۲۷۱۸ معتاد به مواد مخدر را از سطح شهر کابل جمع آوری کرده است

بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت مخدر داخله طالبان در خبرنامه ای گفته است که این تعداد معتادان جمع آوری شده از سطح شهر کابل به شفاخانه های مخصوص ترک اعتیاد مواد مخدر جهت درمان انتقال داده شده است.

بر اسا آمار های ابتدایی نزدیک به ۲.۵ میلیون معتاد به مواد مخدر است که ۸۵۰ هزار آنان را زنان تشکیل می دهد

پس از به وجود آمدن طالبان مبارزه علیه فروش آزادانه مواد مخدر در شهر کابل جریان داشته است که کاهش چشم گیری را در مکان های که معتادان گرد می آمدند به وجود آورده است.