طراح حمله مرگبار در مسجد “سه دکان” مزار شریف بازداشت شد

خبرگزاری دولتی باختر به نقل از مقامات نوشته است طراح اصلی حمله انتحاری در مسجد سه دکان در مزار شریف را بازداشت کرده است.

خبرگزاری دولتی باختر در مورد جزئیات نداده است اما در نتیجه حمله دیروز در مسجد شیعیان در مزار شریف بیشتر از صد تن کشته وزخمی گردید که مسوولیت این حمله انتحاری را گروه داعش به عهده گرفت.