طرح امریکا برای تسهیل کمک به مردم افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد

شورای امنیت سازمان ملل طرح امریکا برای تسهیل کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان را تصویب کرد .

این قطعنامه روز گذشته اول حدی با اکثریت آرا توسط سازمان ملل متحد تایید گردید تا روند ارسال کمک های به کشور سهل تر شود.

در قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد برای کمک رسانی به افغانستان، معیارهایی برای عدم دسترسی طالبان به کمک‌های بشردوستانه بین المللی در نظر گرفته شده است.

بر اساس این قطعنامه، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان برای یک دوره یک ساله بدون آنکه تحریم‌های بین‌المللی علیه نهادهای مرتبط با طالبان را نقض کند، به این کشور ارسال می شوند.

تصویب این قطع نامه از سوی امارت اسلامی و مردم افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است.