عبدالحمید خراسانی آمر امنیت ولایت پنجشیر شد

پس از آنکه دیروز عبدالحمید خراسانی آمر امنیت پنجشیر استعفایش را از سمت آمر امنیت پنجشیر اعلان کرد اما امروز مسوولین طالبان از تقرر تازه عبدالحمید خراسانی به حیث قومندان امنیه  ولایت پنجشیر خبر می دهد

حمید خراسانی به دلیل اختلاف ها داخلی دیروز از سمت اش کناره گیری کرده بود