عفو بین الملل خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه در کشور شد

سازمان عفو بین الملل از طالبان خواسته است هرچه زود ترباید مکاتب دخترانه را به روی همه دختران کشور بازکنند.این سازمان همچنان بر حقوق زنان تاکید کرده و گفته است است حکومت طالبان باید به زنان اجازه آموزش را دهند.

قرار بود مکاتب دخترانه کشور در سوم حمل سال روان به روی همه بازگشایی شود ولی طالبان بر اساس اطلاعیه ای از مسدود ماندن مکاتب دخترانه خبر دادند که باعث نا امیدی همه جهان گردید.