عمران خان:پاکستان بهای اشتباهات بیست سال جنگ امریکا در افغانستان را می پردازد

عمران خان نخست وزیر پاکستان می گوید امریکا در افغانستان در دو دهه گذشته مرتکب اشبتاهات زیادی گردیده است و پاکستان هم اکنون بهای این اشتباهات امریکا را می پردازد.

عمران خان روز گذشته از نحوه برخورد رسانه های غربی علیه این کشور اعتراض کرده است و گفته این رسانه های پاکستان راه به بازی دوگانه متهم می کند و در سطح جامعه ملل به حیثت پاکستان آسیب رسانیده است.

عمران خان تایید کرده است اگر اشتباهات امریکا صورت نمی گرفت هم اکنون این مقدار جمعیت افغانستان به این کشور پناهنده نمی شد  و پاکستان از این طریث بزرگترین خسارات ممکن را متحمل گردیده است.

پاکستان همواره از کانال های مهم مداخله در امور افغانستان است،در مذاکرات صلح با حکومت پیشین و به قدرت رسیدن دوباره طالبان پاکستان در سطح بین الملل نقش پر رنگی را در موضوعات افغانستان بازی کرده است و انکار کردن این نفوذ ناممکن است.