فرانسه از وضعیت بد حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرد

سفارت فرانسه در افغانستان از افزایش نقض حقوق بشر در افعانستان به شدت ابراز نگرانی کرده است. 

این‌سفارت روز پنجشنبه ۱۹حوت  در نخستین پیامش پس از فروپاشی دولت در افعانستان گفت، نیاز است تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت زنان و مشارکت مساوی، کامل و موثر آنان در اقتصاد افغانستان انجام شود.

گفتنی است‌دیروز‌ کمیساری عالی‌ سازمان‌ملل متحد در قطر نیز از وضعیت‌بد حقوق بشر در‌أفغانستان  ابراز نگرانی‌ کرده بود.