قحطی و گرسنگی بیشتر از ۲۰ سال جنگ جان افغانها را خواهد گرفت

گروه بین المللی بحران گفته است در صورت که جامعه جهانی مساعدت های اقتصادی را به افغانستان افزایش ندهد قحطی و گرسنگی بیشتر از بیست سال جنگ جان مردم افغانستان را خواهد گرفت.

در گزارش آمده است: “گرسنگی و فقر شدید که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان مستولی شده است، به نظر می‌رسد که بیشتر از بم‌ها و گلوله‌هایی که در دو دهۀ پسین در آن کشور کار گرفته شده است، افغان‌ها را بکشد”

گروه بین المللی بحران گفته است ناتوانی مدیریت طالبان و قطع کمک های جهانی به این کشورباعث شده است که وضعیت در این کشور هر روز به طرف بحران برود.

بر اساس گزارش گروه بین‌المللی بحران، برخی تحلیلگران به این فکر اند که کشورهای غربی خواهان ناکامی طالبان و توبیخ آن گروه به خاطر مسلط شدن خشونت‌آمیز شان اند و از اینرو با قطع کمک‌ها می‌گذارند که افغانستان به یک کشور منزوی تبدیل شود، اما گزارش تاکید کرده است که بهای واقعی این مجازات را مردم افغانستان می‌پردازند.

در این گزارش گفته شده است بهای تعامل نکردن با طالبان هزینه سنگین برای همه خواهد داشت و جهان شاهد موج جدید مهاجرت،قاچاق مواد مخدر،قحطی را به دنبال خواهد داشت که حتا امنیت منطقه و جهان را زیر تاثیر قرار خواهد داد.

گروه بین المللی بحران از تمام نهاد های معتبر جهانی ،صندوق بین المللی پول،بانک جهانی خواسته است تا زمینه را برای انتقال پول به افغانستان فراهم کنند تا جهان شاهد بزرگترین فروپاشی اقتصاد و بحران نباشد.

کشور های غربی شرط مشروعیت به طالبان را احترام به حقوق بشر،حقوق زنان و زمینه کار برابر با مردان برای زنان دانسته است که به نظر می رسد طالبان هنوز برای پذیرش این شرط جامعه جهانی توافق نکرده اند.